اراضی پادگان لشکر 77

فارسی

اراضی پادگان لشکر 77 مشهد در حوزه میانی شرقی، هم مرز با حوزه جنوب شرقی کلانشهر مشهد و در نزدیکی اراضی آبشار 2 قرار گرفته است. تهیه طرح موضعی نوسازی و بهسازی اراضی مذکور (با مساحتی در حدود 160 تا 180 هکتار) توسط مهندسین مشاور مهرازان از سال 1390 آغاز شده است. شرکت خانه عمران و معماری دانشگاه تهران از اوایل سال 1394 وظیفه مدیریت طرح و نظارت بر اجرای طرح مذکور را بر عهده دارد.