اراضی آبشار 2 مشهد

فارسی

اراضی آبشار 2 مشهد (میدان تیر ارتش) در حوزه جنوب شرقی کلانشهر مشهد واقع شده است. از سال 1379 تهیه طرحهای تفصیلی، الگوی توسعه و آماده سازی این اراضی (با مساحتی در حدود 201 تا 230 هکتار) توسط مهندسین مشاور مهرازان در دست تهیه و بازنگری بوده است. شرکت خانه عمران و معماری دانشگاه تهران از اواسط سال 1393 وظیفه مدیریت طرح و نظارت بر اجرای طرح مذکور را بر عهده دارد.