اراضی تپه سفید

فارسی

طالعات امکان سنجی و تدوین سند و طرح راهبردی اراضی تپه سفید واقع در شهر چهاردانگه به مساحت حدود 14 هکتار، در راستای انتقال اماکن نظامی داخل شهر و مکان گزینی کاربری های انتفاعی به جای آنها، توسط شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران تهیه شده است. در این مطالعات در قالب 8 فصل به بررسی مواردی از قبیل شناخت وضع موجود؛ تحلیل زمینه¬های توسعه مجدد اراضی از منظر برنامه ریزی شهری؛ تعیین چشم اندازهای توسعه؛ ارائه الگوهای توسعه راهبردی مناسب؛ توزیع فضایی کاربری ها، ارائه طرح راهبردی و بررسی اثرات ترافیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی پرداخته شده است.