بند 102 قانون بودجه سال 1391

فارسی

در این پروژه ضوابط و مقررات اجرایی در حوزه ارجاع کار بند 102 قانون بودجه سال 1391 و بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تامین بسترهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی، اجرا و بهره برداری طرح های توسعه‌ای کشور به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است.