بافت‌های فرسوده شهر تهران

فارسی

خدمات مدیریت طرح و امکان‌سنجی نوسازی و بهسازی محدوده‌های بافت‌های فرسوده شهر تهران (مرحله اول)