شهرسازی

فارسی

ارائه خدمات شهرسازی نظیر انجام مطالعات و طرح‌های آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی فضایی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، طرح‌هایCDS شهری، طرح‌های راهبردی، مطالعات امکان سنجی، مکانیابی (Positioning Studies)، طرح‌های موضعی و موضوعی شهری و تهیه طرح‌های آماده‌سازی.